*เงื่อนไข:

  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการทดลองเครื่องสำหรับผู้ที่มีผลตรวจการนอนหลับ (Sleep test) มาแล้วไม่เกิน 6 เดือนเท่านั้น หากท่านยังไม่ได้ตรวจ เจ้าหน้าที่ของเราจะให้คำปรึกษาเพิ่มเติม

  • บริษัทจะเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าเครื่องละ 5,000 บาท โดยท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหลังจากเราได้รับเครื่องคืนในสภาพเดิมเรียบร้อยแล้ว

  • กรณีที่ท่านอยู่ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถไปให้บริการได้ บริษัทจะจัดส่งเครื่องไปให้ท่านทางไปรษณีย์ โดยจะคิดค่าขนส่งรวมค่าประกันขนส่งจำนวน 1,000 บาท (เฉพาะขาส่งไปให้ท่านเท่านั้น)

  • ทางบริษัทให้ท่านทดลองเครื่องได้ไม่เกิน 7 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อท่านใช้งานครบกำหนดแล้ว กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อทำการส่งเครื่องคืน โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเครื่องกลับคืนบริษัท

  • เมื่อท่านคลิกปุ่มเพื่อส่งข้อมูล ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

อ่านมาตรการการป้องกันและทำความสะอาดเครื่องทดลองได้ที่นี่